Zoznam uznesení zo dňa 2. mája 2001

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 936)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 309/1993 Z.z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov
k návrhu legislatívneho zámeru návrhu zákona o prevencii závažných priemyselných havárií
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o ochrane ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení zákona o ochrane prírody a krajiny
k rizikám realizácie štátnych záruk v roku 2001 a návrh na ich minimalizovanie
k návrhu zásad vlády Slovenskej republiky na poskytovanie prostriedkov z rezervy vlády prostriedkov z rezervy vlády - nové znenie
k návrhu koncepcie stabilizácie súdnictva
k správe o činnosti Slovenskej konsolidačnej, a.s.
k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001
k rozpracovaniu a konkretizácii opatrení na realizáciu koncepčných zámerov a stanovených cieľov „Koncepcia agrárnej a potravinovej politiky SR do roku 2005“, „Koncepcie lesníckej politiky SR do roku 2005“ a „Zelených správ 2000“
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 851 z 25. 10. 2000 k návrhu koncepcie privatizácie majetku štátu na ďalšie obdobie a vyhodnotenie zoznamu pasportizácie majetku štátu a na zmenu uznesenia vlády SR č. 87 z 31. 1. 2001 k návrhu harmonogramu urýchlenia privatizácie
k návrhu Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave na rok 2001 medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Železnicami SR
k správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike v roku 2000
k správe o projekte Infovek a návrh jeho realizácie v roku 2001
k návrhu opatrení na zlepšenie situácie v oblasti používania informačných technológií na vysokých školách
k správe medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva za rok 2000
k dodatočnému krytiu finančných zdrojov pre Študentský pôžičkový fond pre poskytovanie pôžičiek v školských rokoch 2000/2001, 2001/2002 a 2002 /2003
k návrhu na uzavretie Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o sociálnom zabezpečení
k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, podpísanej v Kábule 29. 4. 1987
k vstupu Slovenskej republiky do Európskej organizácie pre posudzovanie zhody - EOTC
k návrhu na úhradu príspevku SR do ročného príspevkového fondu Stredoeurópskej iniciatívy na rok 2002
k návrhu účasti a smernice delegácie SR na III. Konferencii OSN o najmenej rozvinutých krajinách 14. až 20. mája 2001 v Bruseli
k návrhu transformácie Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov SR na Radu vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím
k informácii o prípade podozrenia zo zneužívania funkcie bývalého riaditeľa OZP ÚV SR
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 316 z 11. apríla 2001 v bodoch B.1 a E.1