Zoznam uznesení zo dňa 31. januára 2007

k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach vydávania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu
k návrhu nariadenia vlády SR o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu
k návrhu nariadenia vlády SR o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trnave
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov na odmeny pre členov Legislatívnej rady vlády SR na rok 2007 z rozpočtovej rezervy vlády
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 14. a 15. decembra 2006
k návrhu na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2006 schváleného uznesením vlády SR č. 967/2005
k návrhu poslanca Národnej rady SR Martina Pada na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 147)
k návrhu na odvolanie a na vymenovanie prednostov Obvodných úradov v Malackách, Žiari nad Hronom a Kežmarku
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura
k návrhu na obnovenie činností vykonávaných Ministerstvom hospodárstva SR podľa § 45a, § 47b a § 47c zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a na obnovenie činností vykonávaných ostatnými ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sú zakladateľmi štátnych podnikov, podľa §45a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na schválenie záverečných dokumentov Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC-06 a Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC-06-Rev.ST61
k návrhu na určenie platových náležitostí riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2007
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre územnú samosprávu
k návrhu na vymenovanie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 511 z 2. 6. 2004
k návrhu na vymenovanie člena Rady Protimonopolného úradu SR
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 61 z 24. 1. 2007 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny vykonávaním právnych úkonov v súvislosti s vymenovaním generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 389 z 18. mája 2005 k rozpracovaniu opatrení Akčného plánu rizikového kapitálu Európskej únie na podmienky Slovenskej republiky