Zoznam uznesení zo dňa 9. novembra 2005

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam (tlač 1331)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o informačných systémoch verejnej správy
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení nariadenia vlády SR č. 498/2003 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
k správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií SR za tri štvrťroky 2005 a predikcii vývoja do konca roka
k návrhu pravidiel pre určovanie pevných cien pri výstavbe diaľnic
k návrhu na uzavretie dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, Slovenskou rektorskou konferenciou a Európskou asociáciou univerzít
k návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2006 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 33. zasadnutí konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na zmenu signatára Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2006 uzavretej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Ukrajiny Jurijom Jechanurovom v Slovenskej republike 24. novembra 2005
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2005
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 1852/2005 a 1859/2005 prijatých na 50. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hospodárskej, priemyselnej a vedecko-technickej spolupráci
k správe o vzťahu investícií v citlivých odvetviach spadajúcich pod Mnohosektorový rámec regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty a Pravidiel v oblasti poskytovania individuálnej štátnej pomoci schválených uznesením vlády SR č. 855 z 26. októbra 2005
k návrhu na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 401 z 28. apríla 2004 k návrhu investičnej zmluvy medzi Universal Media Corporation (Slovakia), s. r. o. a Slovenskou republikou
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky na XVI. Valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu v Dakare, Senegal 25. 11. až 2. 12. 2005
k návrhu Koncepcie vydávania zahraničných prepravných povolení dopravcom
k návrhu na zmenu signatára Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2006 uzatváranej v zmysle § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2006
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na vymenovanie prednostov krajských lesných úradov
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia osláv 16. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu v Bratislave 16. novembra 2005
k správe o situácii v regiónoch postihnutých povodňami, o škodách a prijatých opatreniach na odstránenie následkov a prijatých protipovodňových opatreniach v rokoch 2004 a 2005