Zoznam uznesení zo dňa 3. decembra 2008

k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR na projekty v Nitrianskom samosprávnom kraji
k Národnej stratégii Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu legislatívnych, inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2008
k analýze stavu a koncepcii budovania nového systému občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody v Slovenskej republike
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení neskorších predpisov
k správe o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 - 2010
k návrhu na zvýšenie členského príspevku Slovenskej republiky do Fondu pre krajiny západného Balkánu v rámci Európskej banky pre obnovu a rozvoj
k priebežnej hodnotiacej správe o postupe rokovaní a aktuálnom stave pripravenosti SR na implementáciu klimaticko-energetického balíčka
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Magneti Marelli Powertrain SLOVAKIA s. r. o.