Zoznam uznesení zo dňa 18. novembra 2009

k návrhu poslancov Národnej rady SR Jozefa Valockého a Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1279)
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa Pučíka, Jána Richtera a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1235)
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu a doplnenie štatútu Rady vlády SR pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami
k vyhodnoteniu účinnosti vplyvu proexportnej politiky vlády SR na roky 2007 – 2013 na exportnú výkonnosť SR
k správe o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2007 – 2013 k 30. júnu 2009
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prievidzi
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, podpredsedovi Poštového regulačného úradu a vedúcemu služobného úradu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 na mesiac apríl a úlohy č. 7 na mesiac september z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2009
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády SR č. 381/2009 Z. z.
k návrhu Koordinačnej smernice pre realizáciu programov PHARE a Prechodný fond (Transition Facility)
k správe o plnení opatrení Inovačnej stratégie SR a Inovačnej politiky SR a návrhu na zmenu uznesení vlády SR č. 265/2007 a 128/2008
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia výdavkov kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z predchádzajúcich rozpočtových rokov
k návrhu ďalšieho postupu pri riešení pohľadávky Slovenskej republiky voči Myanmarskej republike
k návrhu na určenie funkčných platov prednostov krajských stavebných úradov
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 15. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 5. zasadnutí zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Kodaň, Dánsko, 7. – 18. december 2009
k návrhu na zriadenie Komisie pre zonáciu chránených území
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli 19. novembra 2009
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2009
k návrhu nominácie kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho dvora audítorov
k návrhu nominácie kandidáta Slovenskej republiky Maroša Šefčoviča za člena Európskej komisie