Zoznam uznesení zo dňa 12. februára 2004

k návrhu zákona o ochrane nefajčiarov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
k návrhu kandidátov Slovenskej republiky na voľbu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu