Zoznam uznesení zo dňa 29. októbra 2003

k návrhu zákona o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.
ku koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov
k Finančnému memorandu Národného programu PHARE 2003 pre Slovenskú republiku
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Nórskeho kráľovstva Kjellom Magne Bondevikom v SR 30. a 31. októbra 2003
k návrhu na usporiadanie 8. konferencie európskych ministrov zdravotníctva v roku 2007 v Slovenskej republike
k zabezpečeniu prípravy a účasti výprav SR na Hrách XXVIII. olympiády a XII. paralympijských hrách v Aténach
k návrhu na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z prílohy č. 1 stratégie dobudovania ochrany štátnej hranice schengenského typu schválenej uznesením vlády SR č. 835 zo 7. augusta 2002
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2003
k návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
k návrhu na uzavretie Rámcovej úverovej zmluvy medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a SR zastúpenou Ministerstvom financií SR – k projektu Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 344 z 19. 4. 2001, ako aj uznesenia vlády SR č. 846 z 29. 9. 1999
k správe o priebehu a vývoji podozrení z údajných násilných sterilizácií rómskych žien v SR a o prijatých krokoch a opatreniach
k návrhu úvodného príspevku SR do diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti Európskej únie
k návrhu účasti na summite predsedov vlád krajín CEFTA, ktorý sa uskutoční 6. a 7. novembra 2003 v Slovinskej republike
k návrhu zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 936 z 2. októbra 2003 k návrhu na vymenovanie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice SR
k správe o stave zabezpečenia priemyselnej bezpečnosti v projekte nových vodičských preukazov - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na odvolanie Ing. Juraja Bernaťáka z funkcie prednostu Okresného úradu v Tvrdošíne na základe jeho žiadosti a na vymenovanie Ing. Petra Chorváta do tejto funkcie
k návrhu Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG vo veci predaja akcií Slovenskej sporiteľne, a.s.
k návrhu na zmenu bodu D.8 uznesenia vlády SR č. 974 zo 14. októbra 2003 k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2004