Zoznam uznesení zo dňa 6. októbra 2005

k dodatku návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2004 Z. z.
k princípom aktualizovaného návrhu právneho oddelenia v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
k správe o navrhovaných opatreniach vedúcich k spomaleniu nárastu cien energií
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie Ing. Milana Kepeňu z funkcie prednostu Krajského úradu v Banskej Bystrici