Zoznam uznesení zo dňa 22. novembra 2006

k návrhu poslankyne Národnej rady SR Zdenky Kramplovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 102)
k návrhu zákona o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní)
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Poštového regulačného úradu
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2006
k návrhu účasti delegácie SR na 8. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, konanej 27. novembra až 1. decembra 2006 v Nairobi, Kenská republika