Zoznam uznesení zo dňa 26. októbra 2005

k návrhu poslanca Národnej rady SR Tibora Cabaja na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR (tlač 1307)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR (tlač 1310)
k návrhu zákona o perzistentných organických látkach a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na vymenovanie členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja
k návrhu na vymenovanie zostávajúcich členov Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu účasti delegácie SR na 9. zasadnutí Konferencie členských krajín Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, Kampala (Uganda), 8. až 15. novembra 2005
k návrhu na zrušenie úlohy č. 9 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2005
k správe o objektivizácii potenciálnych vplyvov Projektu KIA/Hyundai na verejné financie
k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva SR
k návrhu na schválenie Zmluvy o úvere medzi Slovenskou republikou a Svetovou bankou (Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj) - Technická pomoc pri príprave projektu Leader a negociačných dokumentov
k návrhu na zníženie limitu počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zvýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest štátnych zamestnancov a zvýšenie objemu finančných prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov v rozpočtovej kapitole Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v roku 2005
k návrhu pomoci SR Ukrajine pri plnení cieľov Akčného plánu EÚ - Ukrajina
k návrhu pravidiel v oblasti poskytovania individuálnej štátnej pomoci investorom
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 1868/2005 a 1869/2005 prijatých na 51. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu opatrení vedúcich k eliminácii rizika v prípade pandémie chrípky
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1120 z 24. novembra 2004 k návrhu mechanizmu pri tvorbe stanovísk k legislatívnym návrhom Európskej komisie v podmienkach SR