Zoznam uznesení zo dňa 5. apríla 2006

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Irackej republiky o darovaní vojenského materiálu
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov(tlač 1532)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť
k záverečnému vyhodnoteniu Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2004 – 2005 a návrhu Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2006 - 2008
k analýze súčasného stavu financovania Národného programu boja proti drogám a zásadám financovania protidrogovej politiky pre nasledujúce obdobie v súlade so stratégiou EÚ a Národným programom boja proti drogám
k návrhu Investičnej zmluvy medzi spoločnosťou Visteon International Holdings Inc., USA a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR
k návrhu vyhlásenia Slovenskej republiky podľa čl. 3 ods. 2 Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch
k návrhu priebežného vyhodnotenia plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike za rok 2005
k správe o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2005
k správe o stave prác na vypracovaní Národného strategického referenčného rámca na programové obdobie 2007 až 2013 (stav k 15. marcu 2006)
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2006
k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2005
k informácii o východiskách rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009
k návrhu na uzavretie Internej dohody, ktorou sa mení a dopĺňa dokument z 18. septembra 2000 o vykonávaní Dohody o partnerstve štátov Afriky, Karibiku, Tichomoria a Európskeho spoločenstva
k správe o plnení programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam do roku 2007
k analýze systému ochrany utajovaných skutočností v rezorte Ministerstva vnútra SR, v rezorte Ministerstva zahraničných vecí SR a v Slovenskej informačnej službe so zameraním na jeho finančné dopady a návrhu opatrení na minimalizáciu týchto dopadov
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu
k návrhu nariadenia vlády SR o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi
k návrhu na úpravu štátnych finančných aktív podľa § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie Ing. Moniky Geletovej z funkcie prednostky Obvodného úradu v Bánovciach nad Bebravou a na vymenovanie Ing. Igora Hudeca do tejto funkcie