Zoznam uznesení zo dňa 7. novembra 2007

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
k správe o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za tri štvrťroky 2007 a predikcii vývoja do konca roka
k prevodu revolvingových prostriedkov vytvorených z finančných memoránd SR9302, SR9404, SR9509, SR9702, SR9906.02, SR0009.02 programu PHARE do vlastníctva Slovenskej republiky
k návrhu na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Iracká sloboda v Iraku
k návrhu realokácie finančných prostriedkov v rámci programu INTERREG III A Rakúsko - Slovenská republika
k správe o priebehu a výsledkoch prerokovania Druhej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa pred Výborom OSN pre práva dieťaťa
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 34. zasadnutí konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO
k návrhu opatrení v oblasti štátneho jazyka
k návrhu stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013
k návrhu Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2007-2010
k návrhu na zrušenie úlohy č. 27 v mesiaci jún z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu na zrušenie úlohy č. 13 v decembri z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2007
k správe o stave a vývoji finančnÚho trhu za 1. polrok 2007
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o komoditnej burze a o doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 308/2003 Z. z., ktorým sa upravujú opatrenia na kontrolu niektorých chorôb zvierat a špecifické opatrenia vo vzťahu k vezikulárnej chorobe ošípaných v znení nariadenia vlády SR č. 494/2003 Z. z.
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoafrickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov
k návrhu na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 pre Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 pre Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o rozvojovej spolupráci
k návrhu na uzavretie Rámcovej Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi a iným druhom trestnej činnosti
k návrhu na odsúhlasenie zámeny nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom A. 3 uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 pre Štátnu plavebnú správu, štátnu rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ