Zoznam uznesení zo dňa 23. septembra 2009

k návrhu zákona o ochrane pred povodňami
k správe o priebehu a výsledkoch IX. zasadania Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR vyplývajúcich zo zasadnutí Európskej rady
k návrhu na uzavretie Dohody o ochrane utajovaných skutočností medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom
k analýze zistení z auditov Európskej komisie a Dvora audítorov ES v oblasti verejného obstarávania v prípadoch porušenia legislatívy ES a dodržania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá na organizovanie úradných kontrol krmív
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o výsadách a imunitách styčných dôstojníkov Slovenskej republiky pôsobiacich pri Europole
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Macedónskej republiky o policajnej spolupráci v boji proti trestnej činnosti
k návrhu na vypovedanie Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) a jeho dodatkových protokolov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Macedónskej republiky vedenej predsedom vlády Nikolom Gruevskim v Slovenskej republike 5. a 6. októbra 2009
k návrhu účasti delegácie SR na 35. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO, Paríž, 6. až 23. 10. 2009
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2009
k návrhu na uzavretie dodatku č. II ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP
k návrhu nominácie kandidáta Slovenskej republiky Maroša Šefčoviča za člena Európskej komisie
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 705 z 1. októbra 2008 - VYHRADENÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ