Zoznam uznesení zo dňa 24. septembra 2008

k správe o pripravenosti Národnej banky Slovenska a bankového sektora na zavedenie eura
k správe o stave legislatívneho zabezpečenia prechodu na euro
k správe o zabezpečení ochrany spotrebiteľa v procese prípravy na zavedenie eura a stave pripravenosti na obdobie po zavedení eura
k správe o pripravenosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti s prechodom na menu euro
k správe o priebehu informačnej kampane
k návrhu priebehu a organizačného zabezpečenia polnočných osláv vstupu Slovenskej republiky do eurozóny 1. januára 2009
k návrhu na zriadenie Cenovej rady Slovenskej republiky a schválenie štatútu Cenovej rady Slovenskej republiky
k správe o postupe príprav na prijatie eura v Slovenskej republike k 29. augustu 2008
k aktualizácii Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike na roky 2008 – 2009
k správe o pripravenosti verejnej správy na zavedenie eura
k správe o vývoji spotrebiteľských cien v súvislosti s prípravou na zavedenie eura a o opatreniach na zabránenie ich neodôvodneného rastu v období pred a po zavedení eura
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR na účely rekonštrukčných a rozvojových projektov v mestách a obciach okresov Banská Štiavnica a Krupina
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2008
k návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Bratislave
k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a návrhu na vymenovanie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR
k informácii o vplyve zavedenia eura na vývoj cien energií a nástrojoch na zabránenie neodôvodneného nárastu cien energií