Zoznam uznesení zo dňa 22. mája 2002

k návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
k návrhu na zmenu, doplnenie a zrušenie negociačných požiadaviek v kapitole 7 - Poľnohospodárstvo
k návrhu harmonogramu úpravy daňového zaťaženia cigariet spotrebnou daňou počas 5-ročného prechodného obdobia – kapitola 10 - Dane
Uznesenie
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom Rady ministrov Poľskej republiky Leszkom Millerom v Slovenskej republike 23. mája 2002
k návrhu na finančné zabezpečenie mimoriadne zvýšenej činnosti štátnych orgánov súvisiacej s preverovaním činnosti obchodných spoločností bez licencií
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o readmisii a prevoze osôb
k návrhu postupu transformácie vojsk civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR a delimitácie úloh, ktoré plnia, na Hasičský a záchranný zbor
k návrhu riešenia nákupu licencií pre JASPI
k správe o plnení opatrení a postupe prác pri zavádzaní JASPI v štátnej správe SR
k návrhu na zmenu znenia uznesenia vlády SR č. 240/2001 v bodoch B.3 a B.4
k návrhu na zrušenie úlohy B.9 uznesenia vlády SR č. 1116 z 28. novembra 2001 „Návrh na zmenu regulácie cien liekov a regulácie systému obstarávania liekov tak, aby nedochádzalo k trvalému narastaniu ich ceny a nevýhodného dovozu, prehodnotiť terajšie teritoriálne rozdelenie výrobcov a dodávateľov liekov s cieľom znížiť ich vplyv na deficit zahraničného obchodu“
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2002
k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1154/2001 k 17. 5. 2002
k návrhu plnenia inštitucionálnych a finančných požiadaviek účasti SR v Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Českej republiky, vládou Maďarskej republiky, vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o spolupráci pri modernizácii vrtuľníka Mi-24
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii 49 %-ného podielu Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s. so sídlom v Bratislave
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii 49 %-ného podielu Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. skrátene SSE a. s. so sídlom v Žiline
k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii 49 %-ného podielu Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Východoslovenská energetika a. s., so sídlom v Košiciach
k návrhu opatrení na zlepšenie činnosti katastrálnych úradov a zavedenie registra katastra na internet