Zoznam uznesení zo dňa 22. apríla 2009

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
k návrhu zabezpečenia prípravy a účasti výprav Slovenskej republiky na XXI. zimných olympijských hrách a X. zimných paralympijských hrách vo Vancouveri
k návrhu na zrušenie úlohy č. 1 v mesiaci marec v Pláne práce vlády SR na rok 2009
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Štátom Izrael o sociálnom zabezpečení
k návrhu ďalšieho postupu v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva vo veci Urbárska obec Trenčianske Biskupice proti Slovenskej republike
k návrhu na spoločné zastúpenie Slovenskej republiky a Českej republiky v Medzinárodnom menovom fonde a Svetovej banke
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Rakúskej republiky vedenej spolkovým kancelárom Rakúskej republiky Wernerom Faymannom v Slovenskej republike 30. apríla 2009
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2009
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na zabezpečenie právnych služieb týkajúcich sa spätného odkúpenia 49 % akcií spoločnosti Transpetrol, a. s.