Zoznam uznesení zo dňa 12. januára 2005

k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 959)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Jirka Malchárka a Imricha Hamarčáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 960)
k návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov
k návrhu harmonogramu zverejňovania výziev na predkladanie projektov podľa operačných programov, jednotných programových dokumentov a iniciatív spoločenstva na rok 2005
k návrhu rokovacieho poriadku Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku
Uznesenie
k návrhu rokovacieho poriadku Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie
k správe o vytváraní podmienok na systematické vzdelávanie zamestnancov územnej samosprávy, plniacich úlohy štátnej správy
k dodatku k správe o činnosti obcí a vyšších územných celkov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy za rok 2003, ktorým sa dopracúva podľa bodu B. 9 uznesenia vlády SR č. 764/2004 časť o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami určenými na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy
k návrhu koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky
k správe o stave prác na vypracovaní Národného strategického referenčného rámca na programovacie obdobie 2007 až 2013 (stav k 15. 12. 2004)
k plneniu Koncepcie rozvoja leteckej dopravy SR
k návrhu na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola ekonomickoprávnych vzťahov v Nitre
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 356 z 21. apríla 2004
k návrhu na zrušenie úloh č. 5, 6, 7 a 8 v mesiaci december z Plánu práce vlády SR na rok 2004
k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci jún a úlohy č. 7 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
k návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na I. polrok 2005
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády splatných v II. štvrťroku 2004 a kontroly zabezpečovania a funkčnosti systému vnútornej kontroly vo vybraných ministerstvách a v príslušných orgánoch špecializovanej miestnej štátnej správy
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2005
k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, týkajúci sa biomedicínskeho výskumu
k návrhu zákona o rastlinolekárskej starostlivosti
k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku uzavretej v Zakopanom 6. decembra 1996 v znení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996, uzavretej v Bratislave 24. januára 2000, formou výmeny nót
k správe o dostavbe 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce
k návrhu stanoviska Slovenskej republiky k správe Wima Koka k príprave strednodobého hodnotenia Lisabonskej straté
k Národnému akčnému plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015
k návrhu Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy na rok 2005
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie úlohy v bode B.8 uznesenia vlády SR č. 715 zo 14. júla 2004
k správe o reštrukturalizácii spoločností skupiny DMD
k návrhu zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ku Koncepcii vypracovania Národného plánu zavedenia eura v SR
k návrhu podkladov pre žiadosť o mobilizáciu finančných prostriedkov z Fondu solidarity Európskej únie
k návrhu na vymenovanie stáleho zástupcu štátu v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva Slovenskej republiky
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z.
k návrhu na zmenu Potokolu z 28. augusta 2002 o vnesení zmien do Dohody medzi vládou Ruskej federácie a vládou Slovenskej republiky o riešení zadlženosti bývalého ZSSR a Ruskej federácie voči Slovenskej republike z 24. júna 1994 v znení Protokolu z 28. augusta 2002
k poskytnutiu humanitárnej pomoci Demokratickej socialistickej republike Srí Lanka a návrhu na poskytnutie humanitárnej a posthumanitárnej pomoci na obnovu a revitalizáciu krajín južnej a juhovýchodnej Ázie
k informácii o vývoji rokovaní a stanoviskách Slovenskej republiky vo Výboroch stálych predstaviteľov (COREPER) a radách ministrov
k správe z kontroly zriadenia, personálneho, organizačného a technického zabezpečenia záložných miest na činnosť ústavných orgánov v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, zriadenia a pôsobnosti útvarov krízového riadenia a osobitných útvarov
k návrhu na finančné zabezpečenie bezpečnostných opatrení počas návštevy a stretnutia prezidenta Spojených štátov amerických Georgea Busha a prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina v mesiaci február 2005 v Slovenskej republike - VYHRADENÉ
k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad bieleho dvojkríža III. triedy - VYHRADENÉ
k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad bieleho dvojkríža III. triedy - VYHRADENÉ