Zoznam uznesení zo dňa 26. apríla 2006

k návrhu na uzavretie Opčného protokolu k Dohovoru o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoafrickej republiky o vedecko-technickej spolupráci
k návrhu Vyhlásenia Slovenskej republiky o ustanovení Europolu ako ústredného úradu na boj proti falšovaniu eura
k návrhu na implementáciu smernice 2005/44/ES o riečnych informačných službách (RIS) zapojením SR do TEN-T projektu IRIS Europe
k návrhu účasti delegácie SR na 2. zasadnutí Konferencie strán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs), 1. – 5. 5. 2006, Ženeva, Švajčiarsko
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2006
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
k návrhu nariadenia vlády SR o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov
k návrhu na vypovedanie Obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor (Quito, 28. júna 1971)
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prekračovaní štátnej hranice na účel turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 23. a 24. marca 2006
k návrhu na uskutočnenie návštevy delegácie vlády SR, vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom, vo Francúzskej republike 2. mája 2006
k návrhu na odvolanie Vladimila Podstránskeho z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva financií SRnisterstva financií Slovenskej republiky