Zoznam uznesení zo dňa 24. októbra 2007

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády SR č. 422/2006 Z. z.
k zámeru systémového riešenia priestorového usporiadania Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu
k návrhu účasti delegácie SR na 17. valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO v Cartagene de Indias, Kolumbia 22. – 29. novembra 2007
k návrhu stratégie financovania Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu na zrušenie úlohy č. 7 v mesiaci október 2007 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu na zrušenie úloh č. 17 a č. 18 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu na zmenu úlohy v bode B.22 uznesenia vlády SR č. 294 z 28. marca 2007
k návrhu na zrušenie úlohy č. 25 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
k návrhu na uzavretie Dodatku k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností, podpísanej 1. júla 1998
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu, ktorým sa mení Bezpečnostná príloha k Dohode medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o spolupráci v oblasti atómových informácií
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
k návrhu na ratifikáciu Zmien a doplnení Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
k návrhu na pristúpenie k protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a cestovného ruchu
k návrhu Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2008 – 2010
k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci pre spoločnosť KIA Motors Slovakia, s. r. o.
k návrhu na odsúhlasenie postupu Ministerstva hospodárstva SR podľa § 47b ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na odsúhlasenie postupu podľa § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2007
k návrhu rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2008
k správe o sprístupnení zásob uhlia v roku 2007 v spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Prievidza
k návrhu na vypovedanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vzájomnom zamestnávaní občanov
k návrhu na použitie majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako vklad pri založení právnickej osoby Technická obnova a ochrana železníc, a. s., ktorej jediným zakladateľom je štát
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a spnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a spnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a spnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Dôverné
k návrhu Smernice na expertné rokovania k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku - Vyhradené