Zoznam uznesení zo dňa 24. januára 2001

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov (tlač 859)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001
k návrhu rozhodnutia vlády SR v súvislosti s použitím munície s ochudobneným uránom
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 1134, 1140, 1143 a 1145/2000 prijatých na 41. schôdzi
k Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2001
k Vyhodnoteniu plnenia Národného programu prípravy SR na členstvo v NATO (NP PRENAME) v roku 2000
k rozpracovaniu odporúčania zmiešanej slovensko – maďarskej komisie na vytvorenie podmienok na zabezpečenie prípravy pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, kultúrnych a osvetových pracovníkov v maďarskom jazyku utvorením vhodnej inštitucionálnej úrovne v rámci existujúcich vysokých škôl v SR
k návrhu environmentálnych opatrení na revitalizáciu krajiny Žiarskej kotliny
k návrhu ďalšieho postupu sanácie skládky „Babica“ v k.ú. obce Bošany, okr. Partizánske
k auditu knižníc a knižničných fondov ústredných orgánov štátnej správy (návrh opatrení, ktorými sa prehodnotí knižničná sieť v súlade s dokumentom Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti)
k návrhu zmeny vlastníckych vzťahov organizácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR uvedených v dodatku č. 1/e dokumentu Audit
k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie o schválení privatizačného projektu Slovnaft, štátny podnik so sídlom Bratislava a rozhodnutia vlády SR o spôsobe naloženia s majetkovou účasťou FNM SR v obchodnej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Bratislava
k návrhu na zmenu postupu privatizácie podniku IMUNA, š.p. Šarišské Michaľany, prijatého uznesením vlády SR č. 439 zo dňa 14. 6. 2000
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Slovinskej republike 16. 2. 2001
k zabezpečeniu prípravy a účasti delegácie SR na 21. zasadaní Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie 5. – 10. 2. 2001, Nairobi, Keňa
k žiadosti Slovenskej republiky o štatút pozorovateľa v Medzinárodnej organizácii frankofónnych krajín
k návrhu na vypovedanie Dohody o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Marockého kráľovstva
k návrhu na vypovedanie Dohody o spolupráci s oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky
k návrhu na vypovedanie Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
k návrhu prístupov na vypracovanie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002
k návrhu zmien vo funkcii splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách
k návrhu na zmenu úlohy C.27 uznesenia vlády SR č. 694/2000
k návrhu na zrušenie úloh C.5, C.7, C.8, C.9, C.10 a C.12 uznesenia vlády SR č. 694 z 30. 8. 2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti pre Ministerstvo financií SR
k návrhu na zrušenie úloh C.8, C.9 a C.10 uznesenia vlády SR č. 694 z 30. 8. 2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti pre ministra zdravotníctva
k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2001
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva hospodárstva SR a odvolanie prednostu Okresného úradu v Žiari nad Hronom
k návrhu na uzavretie medzivládnej dohody s Ukrajinou o liberalizácii vízového režimu formou výmeny nót
k návrhu na zriadenie osobitnej Komisie vlády Slovenskej republiky pre kontrolu BSE
k návrhu na určenie platových náležitostí člena vlády Slovenskej republiky - NEZVEREJNENÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky