Zoznam uznesení zo dňa 23. apríla 2003

k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 185/2003, 203/2003 a 213/2003 prijatých na 8. a 9. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane SR a zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení nariadenia vlády SR č. 127/2003 Z. z.
k návrhu doložky prednosti medzinárodnej zmluvy pre zákonmi k Dohode medzi vládou SR a vládou Uzbeckej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
k návrhu na zabezpečenie realizácie grantu japonskej vlády č. TF 051354 podľa Dohody medzi SR a Svetovou bankou o grante na prípravu projektu Fondu sociálneho rozvoja
k návrhu modifikácie Prílohy III finančných memoránd ISPA
k vyhodnoteniu Priorít vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám za rok 2002 a Stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej komunity za rok 2001 a základné tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít
k súhrnnej správe o realizácii úloh Národného programu boja proti drogám za rok 2002 a aktualizácia na rok 2003
k návrhu opatrení na zefektívnenie obchodného registra
k správe z 21. riadneho zasadnutia Rady colnej únie SR a ČR uskutočneného 13. decembra 2002 v Bratislave
ku koncepcii využívania obnoviteľných zdrojov energie
k návrhu na určenie ústredných orgánov štátnej správy ako subjektov hospodárskej mobilizácie
k správe o bezpečnostnej situácii v SR za rok 2002
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Nikaragujskej republiky, ktorí vstupujú na územie SR
k návrhu Stratégie prevencie kriminality v SR (aktualizácia na roky 2003 – 2006)
k návrhu organizačného, materiálneho a personálneho zabezpečenia likvidácie následkov použitia bojových biologických prostriedkov
k návrhu stratégie účasti Slovenskej republiky v Šiestom rámcovom programe Európskej únie pre výskum a technický rozvoj
k realizácii návrhu systémového riešenia dlhodobého poskytovania ústavnej starostlivosti klientom s duševnými poruchami a poruchami správania v špecializovaných zariadeniach v zmysle úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 162 z 20. februára 2002
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 na mesiac marec z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 161 z 12. marca 2003
k správe z kontroly oprávnenosti a výšky uplatnených finančných požiadaviek krajských a okresných úradov na krytie nákladov na záchranné práce a náhradu škôd na majetku miest a obcí spôsobených povodňami na vodných tokoch v SR v roku 2002 a kontroly dodržiavania účelu ich použitia (uznesenie vlády SR č. 989/2002)
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2003
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 457/2002 Z. z.
k správe o plnení úloh Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR
k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátny podnik Vodohospodárska výstavba, štátny podnik so sídlom v Bratislave
k návrhu účasti a smernice delegácie Slovenskej republiky na 56. svetovom zdravotníckom zhromaždení 19. až 28. mája 2003 v Ženeve
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. (tlač 180)
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení neskorších predpisov
k návrhu na schválenie podmienok a negociačných dokumentov k pôžičke so Svetovou bankou na financovanie reformy riadenia verejných financií
k návrhu na účasť delegácie SR na Štvrtej ministerskej konferencii o ochrane lesov v Európe
k návrhu Stratégie reformy riadenia verejných financií
k Dohode o preddavku na prípravu projektu modernizácie zdravotníctva
k návrhu ... - VYHRADENÉ