Zoznam uznesení zo dňa 2. decembra 2009

k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Vaľovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1275)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedníčke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
k návrhu Národnej tabuľky frekvenčného spektra 2009
k návrhu na odvolanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave
k správe o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom - nové znenie
k návrhu na určenie platu vedúcemu služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou vesmírnou agentúrou o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely
k návrhu na určenie platových náležitostí vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
k návrhu na určenie platových náležitostí vedúcemu služobného úradu Protimonopolného úradu SR
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Úradu jadrového dozoru SR a vedúcej služobného úradu Úradu jadrového dozoru SR
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedom a vedúcemu služobného úradu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na odvolanie podpredsedu a vymenovanie podpredsedníčky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi a vedúcej služobného úradu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a vedúcej služobného úradu
k návrhu na určenie funkčného platu a paušálnej náhrady riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2009
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
k návrhu na podpis Dohody medzi vládami členských štátov Európskej únie, ktoré sa zišli na zasadnutí Rady, o ochrane utajovaných skutočností, ktoré sa vymieňajú v záujme Európskej únie za vládu Slovenskej republiky
k návrhu na zabezpečenie účasti delegácie SR na 13. zasadnutí Generálnej konferencie UNIDO, ktorá sa uskutoční 7. až 11. decembra 2009 vo Viedni
k návrhu prevodu projektu Univerzitné vedecko-výskumné pracovisko s lineárnym urýchľovačom z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie nového splnomocnenca vlády SR v Spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL so sídlom v Štetíne
k návrhu na určenie platových náležitostí prednostom krajských úradov životného prostredia a vedúcemu služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na určenie platových náležitostí pre vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR
k návrhu na určenie funkčného platu vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry SR
k návrhu na určenie platových náležitostí vedúcej služobného úradu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 814 z 18. novembra 2009
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2009
k návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a návrhu na odvolanie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na odvolanie členov rady Slovenského pozemkového fondu
k návrhu Investičnej zmluvy medzi spoločnosťou AU Optronics (L) Corporation a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva SR
k návrhu na vydanie rozhodnutia o strategickom význame spoločnosti Novácke chemické závody, a. s. v konkurze
k návrhu na určenie funkčných platov riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu na zmenu účelu použitia časti kapitálových výdavkov nevyčerpaných do roku 2009
k návrhu na poskytnutie rozpočtových prostriedkov Ministerstva kultúry SR s účelovým určením pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas ako kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v roku 2009 v dôsledku sociálneho dosahu zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1014) z ďalšieho ústavného prerokúvania v Národnej rade Slovenskej republiky
k návrhu na určenie platových náležitostí vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Obvodného úradu Košice