Zoznam uznesení zo dňa 30. januára 2002

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. (tlač 1261)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Jozefa Kužmu a Alexandra Slafkovského na vydanie zákona o zákaze šikanovania fyzických a právnických osôb orgánmi verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 1276)
k návrhu zákona o rodičovskom príspevku
k návrhu zákona o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje katalóg činností v štátnej službe a podrobnosti jeho dopĺňania
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní
k správe o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republikyna rok 2001(podľa stavu k 31. decembru 2001)
k návrhu na uzavretie Medzinárodnej dohody o kakau 2001
k druhej správe o implementácii Akčného programu Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (Káhira 1994) a Kľúčových opatrení prijatých na 21. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (New York 1999)
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2002
k návrhu Vyhlásenia vlády Slovenskej republiky o riešení finančnej situácie mesta Košice
k návrhu na vyňatie majetku štátu z majetku Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica, pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike
k návrhu na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby „Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Rekonštrukcia objektov S. I. T., Dražovská cesta, Nitra“ z doterajších 55 mil. Sk na 198,2 mil. Sk a jej zaradenie medzi stavby financované v roku 2002 z individuálnych výdavkov
k návrhu na doplnenie opatrení na zabezpečenie ochrany určených osôb, zahraničných predstaviteľov a určených objektov schválených uznesením vlády č. 1104 z 20. decembra 2000
k návrhu úverovej zmluvy a čiastkových zmlúv medzi Slovenskou republikou a Svetovou bankou k Projektu reformy správy sociálnych dávok