Zoznam uznesení zo dňa 18. februára 2009

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
k správe o postupe príprav na prijatie eura v SR k 29. decembru 2008
k návrhu na poskytnutie odmeny za rok 2008 splnomocnencovi vlády SR pre zavedenie eura
k Dodatku č. 1 Memoranda o porozumení z 30. júna 2005 o použití revolvingových prostriedkov vytvorených z finančných memoránd SR9302, SR9404, SR9509, SR9702, SR9906.02, SR0009.02 Programu PHARE a vrátených NARMSP
k účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu k 31. decembru 2007 a rozdeleniu výsledku hospodárenia Slovenského pozemkového fondu za rok 2007
k vyhodnoteniu účasti Slovenskej republiky na medzinárodnej výstave EXPO Zaragoza 2008
k návrhu kandidatúry Slovenskej republiky do Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) v roku 2010
k návrhu predbežného stanoviska Slovenskej republiky k Zelenej knihe o územnej súdržnosti
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády SR č. 663/2005 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády SR č. 430/2007 Z. z.
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských úradov životného prostredia na základe nariadenia vlády SR č. 602/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
k návrhu na voľbu člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi Telekomunikačného úradu SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2009
k správe o príprave projektu predĺženia širokorozchodnej trate (ŠRT) Košice - Bratislava - Viedeň a vybudovania logistického centra na dohodnutom území s návrhom ďalšieho postupu SR
k návrhu na odvolanie prednostky a na vymenovanie prednostu Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou
k návrhu na odvolanie prednostu a na vymenovanie prednostky Obvodného úradu v Trenčíne
k návrhu na odvolanie z funkcie a vymenovanie do funkcie tajomníka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre dopravnú infraštruktúru
k návrhu štatútu, personálnemu zabezpečeniu a organizačnému riešeniu funkcie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre ochranu smrečín a smrekových biotopov
k návrhu na odvolanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom