Zoznam uznesení zo dňa 27. augusta 2008

k návrhu poslancov Národnej rady SR Rudolfa Pučíka,Jána Richtera a Jána Kovarčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov (tlač 665)
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
k návrhu vecného zámeru zákona o zrušení vojenských súdov
k návrhu na postup v súvislosti s výkonom rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Urbárska obec Trenčianske Biskupice v. Slovenská republika
k návrhu mechanizmu refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ
k správe o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za I. polrok 2008 a predikcii vývoja do konca roka
k Národnej stratégii pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike
k návrhu zjednodušenia výberu zdravotného poistenia a vymáhania nedoplatkov na zdravotnom poistení
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre prípravu a realizáciu neformálneho zasadnutia ministrov obrany členských krajín NATO v Slovenskej republike a na stanovenie koordinačného mechanizmu pre túto aktivitu
k správe o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov k 30. júnu 2008
k správe o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Irackou republikou
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady v Bruseli 19. a 20. júna 2008
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci apríl z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008
k návrhu na zrušenie úloh pre ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a zmenu úloh ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR z niektorých uznesení vlády Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády uložených ministrovi financií
k návrhu na zrušenie úlohy č. 9 v mesiaci máj z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 155/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat
k informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k návrhu na poskytnutie odmeny prednostom krajských úradov životného prostredia za kvalitné plnenie služobných úloh za I. polrok 2008
k návrhu štatútu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie úloh č. 13 a č. 14 v mesiaci september z Plánu práce vlády SR na rok 2008 a úloh č. 3 v mesiaci jún a č. 4 v mesiaci august z Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2008
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2008
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 1. septembra 2008
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ