Zoznam uznesení zo dňa 4. decembra 2002

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca pre Národný fond
k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko – českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu a na zmenu predsedu slovenskej časti Slovensko – poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
k návrhu na zriadenie a vybudovanie jednotky Policajného zboru určenej na pôsobenie v medzinárodných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu v rámci spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ
k návrhu na odvolanie plk. JUDr. Pavla Zajaca z funkcie hlavného hraničného splnomocnenca SR
k správe o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a návrhu harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2003
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 1022 zo dňa 6. decembra 2000
k návrhu na zrušenie úloh pod poradovými číslami 2. a 3. na mesiac november, vyplývajúcich z prílohy Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2002
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úlohy z uznesenia Národnej rady SR č. 85 z 15. novembra 2002
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva colný sadzobník
k návrhu opatrení na neprekročenie schodku rozpočtu v roku 2002
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu a členov Úverového a záručného výboru vlády SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok u poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
k návrhu na rozšírenie liberalizácie obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou
k návrhu výrobkov podliehajúcich organizovaniu a podpore trhu v roku 2003 a návrhu zásad organizovania a podpory trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a skupinami výrobkov v roku 2003
k návrhu na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre malé projekty trilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Rakúskej republiky
k návrhu na ukončenie platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou (Peking, 27. marca 1957) vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou
k návrhu na zaplatenie príspevku SR do rozpočtu Medzinárodného trestného súdu
k návrhu na oddlženie škôl a školských zariadení a riešenie záväzkov štátu do 30. júna 2002 vyplývajúcich zo zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a zákona č. 447/2001 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – III. etapa
k návrhu na zvýšenie limitu výdavkov Ministerstva vnútra SR – bezpečnostný úsek o sumu 54 185 000 Sk z titulu dosiahnutých vyšších príjmov v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2002 pre kapitolu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR na zabezpečenie financovania tvorby Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém
k návrh negociačného mandátu pre uzatvorenie rokovaní SR s EÚ - NEZVEREJŇOVAŤ
k správe o začatí prístupových rozhovorov Slovenskej republiky o členstve v Organizácii Severoatlantickej zmluvy
Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR a vedúceho Misie SR pri NATO so sídlom v Bruseli
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR a stáleho predstaviteľa SR pri Organizácii spojených národov so sídlom v New Yorku
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania... - VYHRADENÉ