Zoznam uznesení zo dňa 4. apríla 2007

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu na udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. marca 2006 a na udelenie súhlasu podľa bodu A.2 uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007 Krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
k správe o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2006
k správe o strednodobom vyhodnotení plnenia Národného programu boja proti drogám za obdobie 2005 - 2006
k návrhu systému podpory euroregionálnych aktivít na roky 2007 a 2008
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2007
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
k návrhu programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Výstavba auly, Dolnozemská cesta 1, Bratislava pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave
k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2006 - 2007
k návrhu na úpravu platových náležitostí predsedníčke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica v Čílskej republike, Brazílskej federatívnej republike a Argentínskej republike 9. až 15. apríla 2007
k návrhu presadzovania štátnej politiky boja proti korupcii
k návrhu na odvolanie prednostky a vymenovanie prednostu Obvodného úradu v Bratislave
k návrhu na úpravu platových náležitostí splnomocnencovi vlády SR pre územnú samosprávu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky – Slovakia
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou