Zoznam uznesení zo dňa 12. júna 2002

k návrhu nariadenia vlády SR o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
k správe o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii za obdobie september 2001 – máj 2002
k návrhu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity – IV. časť
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
k návrhu ústavného zákona o konflikte záujmov
k správe o čerpaní úverov so štátnou zárukou, o rozsahu plnenia zo štátneho rozpočtu a o rizikách plnenia v nasledujúcom období
k návrhu Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie prezídia Fondu národného majetku SR č. 321/1995 o privatizácii priamym predajom časti podniku VINO Nitra, štátny podnik so sídlom v Lužiankach – prevádzka Hurbanovo
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie prezídia Fondu národného majetku SR č. 787/1996 o privatizácii časti podniku DREVONA, štátny podnik, Banská Bystrica
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie prezídia Fondu národného majetku SR č. 70/1995 o privatizácii priamym predajom časti majetku podniku Pozemné stavby, štátny podnik, Banská Bystrica
k návrhu realizácie úloh na rok 2002 vyplývajúcich z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007 (akčný plán)
k správe Územný plán veľkého územného celku Prešovský kraj – Zmeny a doplnky roku 2001
k návrhu správy o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vývoji pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce za rok 2001
ku koncepčnému zámeru Projektu modernizácie systému zdravotníctva
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 termínovanej na mesiac august z Plánu práce vlády SR na rok 2001
k návrhu na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády SR na rok 2002
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2002
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1429)
k návrhu na vymenovanie MUDr. Ľudmily Lysinovej do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona o konflikte záujmov
k návrhu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy
k návrhu zákona o konflikte záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a niektorých štátnych funkcionárov a zmene a doplnení zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o konflikte záujmov ústavných činiteľov a niektorých štátnych funkcionárov a zmene a doplnení zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o dobrovoľných dražbách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o dobrovoľných dražbách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ku kvantifikácii príjmov štátneho rozpočtu a ostatných verejných rozpočtov na rok 2002
k informácii o príprave východísk zostavenia návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003
k návrhu na odpustenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej podľa § 6 ods. 5 písm. c) a ods. 6 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
k návrhu na vymenovanie predsedu Rady vlády SR pre informatiku
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR na rok 2002 pre obec Horné Srnie ako kompenzáciu nákladov pri vybudovaní infraštruktúry v osade Sidónia, ktorá sa po nadobudnutí zmien priebehu štátnej hranice stala územím Českej republiky