Zoznam uznesení zo dňa 21. januára 2009

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z. z. a o zmene zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu Tretej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
k návrhu druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 853 z 2. októbra 2002 o privatizácii podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, š. p. a časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p. so sídlom v Bratislave
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 836 zo 4. 9. 2002 o privatizácii podniku Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 811 z 23. apríla 2002 o privatizácii podniku Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia v 1. polroku 2009
k návrhu dodatku uznesenia vlády SR č. 882 z 3. decembra 2008 k správe o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 - 2010
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci apríl z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008
k návrhu na zrušenie úlohy C. 22 uznesenia vlády SR č. 278 z 23. apríla 2003
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 897 z 25. októbra 2006 k správe o realizácii Projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva a návrh na ďalší postup realizácie
k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 388 z 11. júna 2008 k návrhu na prístup Slovenskej republiky k Medzinárodnej dohode o tropickom dreve z roku 2006
k návrhu na zmenu úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 1091 z 19. decembra 2007
k návrhu na zrušenie úlohy č. 12 v decembri z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 6 z 9. januára 2008
k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 2009
k návrhu Národného programu kvality SR na roky 2009 - 2012
k správe o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. a návrhu harmonogramu katastrálnych území na konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim na rok 2009
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Libanonskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Sýrskou arabskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k analýze Akčného plánu Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na zvýšenie limitu výdavkov kapitoly Ministerstva obrany SR vo vzťahu k predmetu činnosti Vojenských lesov a majetkov SR, štátny podnik
k návrhu na určenie funkčného platu generálnemu riaditeľovi Slovenského pozemkového fondu a námestníkovi generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na úpravu funkčných platov prednostov krajských stavebných úradov
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2009
k návrhu na zvýšenie základného imania Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. peňažným vkladom
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta Slovenskej republiky
k návrhu zriadenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre prioritnú os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry - operačného programu Informatizácia spoločnosti na Ministerstve kultúry SR
k návrhu na zmenu úlohy B.4 uznesenia vlády SR č. 753 z 5. septembra 2007
k informácii o stave v zásobovaní Slovenskej republiky zemným plynom