Zoznam uznesení zo dňa 27. novembra 2002

k návrhu Protokolu č. 4 Európskej dohody o pridružení týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce
k správe o Pravidelnej správe Európskej komisie o pokroku SR v príprave na členstvo v Európskej únii 2002
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zrušení uplatňovania Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku podpísanej 16. 10. 1962 v Prahe
k návrhu kritérií na funkcie prednostov krajských úradov a okresných úradov a zásad postupu navrhovania kandidátov na funkcie prednostov krajských úradov a okresných úradov
k návrhu na zmenu štatútu Ministerstva obrany SR
k návrhu na schválenie vkladu majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do majetku právnickej osoby podľa § 13 ods. 7 písm. b) bodu 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2002
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Vladimírom Špidlom v Slovenskej republike 30. novembra 2002
k návrhu na uskutočnenie neformálneho summitu predsedov vlád krajín V4 v SR 6. a 7. decembra 2002
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR a odvolanie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách
k návrhu na zvolenie zástupcov štátu do funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne
k návrhu rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2003
k návrhu na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce
k návrhu na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne
k návrhu na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce
k správe o stave prístupových rokovaní Slovenskej republiky s Európskou úniou a nosných úlohách z hľadiska plnenia negociačných záväzkov Slovenskej republiky