Zoznam uznesení zo dňa 31. mája 2005

k návrhu zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene niektorých zákonov
k návrhu zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
k návrhu nariadenia vlády SR o zvýšení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na organizovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o dočasnej úprave užívania pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Hodonín v Českej republike
k správe o dosiahnutí súladu dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach s právnymi predpismi EÚ/ES
k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2004
k návrhu na zmenu štatútu Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamestnávaní rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií a konzulárnych úradov
k návrhu na zabezpečenie úhrady členského príspevku Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2005 a v ďalších rokoch
k návrhu na vytvorenie spoločného regulačného úradu pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb
k návrhu na zmenu Programu štátnej podpory obnovy bytového fondu formou poskytovania bankových záruk za úvery
k návrhu na začatie stavby Martin, rekonštrukcia budovy č. 35 - ubytovňa
k návrhu na zrušenie úloh z uznesení vlády SR, na ktoré nebude možné zabezpečiť rozpočtové krytie v roku 2006
k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2004
k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2004
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2005
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o výkone trestu odňatia slobody
k návrhu zákona o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR a zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov
k správe o realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v Slovenskej republike v roku 2004
k programu informovania občanov Európy v podmienkach Slovenskej republiky PRINCE
k správe o bilaterálnej pomoci členských krajín Európskej únie a Nórskeho kráľovstva Slovenskej republike v roku 2004
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Dozornej rady Exportno-importnej banky SR
k návrhu štatútu Komisie pre záležitosti Európskej únie
k rozhodnutiu vlády Slovenskej republiky o zmene územia obcí Kežmarok a Ľubica
k návrhu na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Vysoká škola v Sládkovičove
k návrhu na zrušenie úlohy B. 1 uznesenia vlády SR č. 149 z 26. februára 2003
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 6 zo 14. januára 2004
k správe o priebehu a výsledkoch 3. posudzovania Národnej správy Slovenskej republiky spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti konaného 11. a 22. apríla 2005 vo Viedni
k Ročnej správe o výsledku hospodárenia EXIMBANKY SR za rok 2004
k návrhu na určenie platových náležitostí splnomocnenkyne vlády SR pre zahraničných Slovákov
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 388 z 18. mája 2005 k vyčleneniu prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády na zabezpečenie prípravy a pôsobenia Slovenskej republiky v Bezpečnostnej rade OSN, technické zabezpečenie Vládneho výboru na obnovu a rozvoj Tatier, odmeny členom Súdnej rady SR, personálne posilnenie Univerzitnej knižnice v Bratislave, zabezpečenie predsedníctva SR v Stredoeurópskej iniciatíve v roku 2005 a realizáciu vykonávacieho plánu informovania verejnosti po vstupe SR do EÚ pre rok 2005
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Jiřím Paroubkom v Slovenskej republike 7. júna 2005
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského pozemkového úradu v Trnave
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža - VYHRADENÉ