Zoznam uznesení zo dňa 14. marca 2007

k návrhu poslanca Národnej rady SR Daniela Lipšica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 186)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 301/2006 Z. z o technických požiadavkách na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel a žiarovky pre tieto svetlomety
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 403/2006 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 402/2006 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 336/2006 Z. z. o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 653/2006 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 303/2006 Z. z. o technických požiadavkách na prednú ochranu motorových vozidiel proti podbehnutiu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 330/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované na zadnej časti úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 190/2006 Z. z. o technických požiadavkách na brzdové zariadenia určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 293/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia na ochranu pred neoprávneným použitím motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 202/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 205/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanické spojovacie zariadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 317/2006 Z. z. o technických požiadavkách na horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 203/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek
k správe o plnení úloh Akčného plánu politiky mládeže na rok 2006, ktoré vyplývajú z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007
k prioritám predsedníctva SR vo Výbore ministrov Rady Európy (november 2007 – máj 2008)
k návrhu Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013
k návrhu na odvolanie podpredsedu Štatistického úradu SR, vymenovanie a určenie platových náležitostí podpredsedu Štatistického úradu SR
k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Štatistického úradu SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Štatistického úradu SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
k návrhu na ratifikáciu Budapeštianskeho dohovoru o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI)
k Pravidlám implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
k vyhodnoteniu vládnych materiálov vo vzťahu k rómskym komunitám za rok 2005 (uznesenia vlády SR č. 278/2003, 397/2004 a 363/2005)
k Akčnému plánu pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do Schengenského priestoru
k návrhu Inovačnej stratégie SR na roky 2007 až 2013
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva SR
k návrhu na udelenie výnimky z uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006 v znení uznesenia vlády SR č. 166 z 22. februára 2006 a uznesenia vlády SR č. 208 z 1. marca 2006 pre Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR a na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením vlády SR č. 86 z 31. januára 2007
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na neformálnom zasadnutí Európskej rady v Berlíne 24. a 25. marca 2007
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Moldavskej republiky vedenej predsedom vlády Moldavskej republiky Vasile Tarlevom v Slovenskej republike 22. marca 2007
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2007
k návrhu štatútu splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe
k návrhu na odvolanie z funkcie prednostu Krajského školského úradu v Prešove
k návrhu na odškodnenie pozostalých po obetiach mimoriadnej udalosti vo Vojenskom opravárenskom podniku, a. s. Nováky
k návrhu na ocenenie jednotlivcov a kolektívov podieľajúcich sa na odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti vo Vojenskom opravárenskom podniku, a. s. Nováky
k informácii o projekte Samsung Electronics LCD Business na výrobu spotrebnej elektroniky