Zoznam uznesení zo dňa 9. marca 2005

k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 104 z 9. februára 2005 k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
k Pozícii Slovenskej republiky k strednodobému hodnoteniu Lisabonskej stratégie pre jarné zasadnutie Európskej rady
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 181 z 2. marca 2005 k návrhu na výmenu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o reštrukturalizácii a splatení záväzku Albánskej republiky voči Slovenskej republike
k návrhu na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády SR
k návrhu projektu zavedenia značky zhody s európskymi normami Európska značka zhody - Keymark do praxe na národnej úrovni
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2005
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Chorvátskej republiky Ivom Sanaderom v Slovenskej republike 11. a 12. marca 2005
k návrhu vzorovej zakladateľskej listiny a vzorových stanov akciovej spoločnosti v rezorte zdravotníctva
k analýze hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2004 s predpokladom vývoja hospodárenia v rokoch 2005 - 2007 v porovnaní s doložkou finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť vypracovanou k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a návrh opatrení na zlepšenie hospodárenia Sociálnej poisťovne
k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády, splatných v III. štvrťroku 2004, so zameraním na kontrolu plnenia uznesení vlády, týkajúcich sa zahraničných pracovných ciest štátnych zamestnancov a dodržiavania príslušných právnych predpisov vo vybraných ministerstvách
k návrhu na vydanie rozhodnutia vlády SR, že stavba Výrobné, logistické, servisné a vývojové centrum Samsung je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme