Zoznam uznesení zo dňa 16. februára 2005

k návrhu na vydanie rozhodnutia o naložení s časťou majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. so sídlom v Bratislave
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii (tlač 1000)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam (tlač 1011)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Františka Mikloška na vydanie zákona o prechode niektorého nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej (tlač 1018)
k návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku
k stratégii konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Lisabonská stratégia pre Slovensko)
k správe o implementácii návrhov opatrení obsiahnutých v správe o záveroch a odporúčaniach vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR, schválenej uznesením vlády SR č. 797 z 18. 8. 2004
k návrhu zásad v odmeňovaní zamestnancov od 1. januára 2005 v nadväznosti na zoznam pracovných miest v štátnej a verejnej službe, schválený uznesením vlády SR č. 80 z 28. januára 2004
k správe o plnení úloh zahraničnej politiky SR v roku 2004
k návrhu na priznanie odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku
k správe o opatreniach, ktoré boli zo strany štátu prijaté na ochranu majetku akcionárov 1. garantovanej a. s. v súvislosti s postupom orgánov činných v trestnom konaní
k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu jadrového dozoru SR
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2005
k návrhu zákona o lesoch
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR o klasifikácii surového dreva
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o Komisii J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike
k návrhu inštitucionálneho zabezpečenia koordinácie Lisabonskej agendy v Slovenskej republike
k zhodnoteniu administratívnych kapacít rezortov zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a kohézneho fondu
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
k návrhu nariadenia vlády SR o postupoch proti činom protiprávneho zasahovania vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky
k návrhu na zmenu podpredsedu Dozornej rady Slovenského pozemkového fondu