Zoznam uznesení zo dňa 25. februára 2010

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR v správe štátnych rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na obce
k analýze administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 - 2013 (aktualizácia k 30. októbru 2009)
k návrhu na použitie a nakladanie s revolvingovými prostriedkami a s tým spojené rozhodovacie a kontrolné procesy
k návrhu na ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2009
k návrhu na zrušenie a doplnenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na zmenu úlohy B.8 z uznesenia vlády SR č. 161 z 12. marca 2008 k návrhu zoznamu opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
k návrhu na určenie platových náležitostí vedúcej služobného úradu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
k návrhu na určenie platových náležitostí vedúcej služobného úradu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o informačnej bezpečnosti
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky , ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla
k návrhu na určenie funkčných platov prednostov krajských stavebných úradov
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2010
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na poukázanie prostriedkov obciam a vyšším územným celkom vyplývajúcich z monitoringov implementácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z. za rok 2009
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou
k návrhu na úpravu funkčných platov riaditeľom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 2010