Zoznam uznesení zo dňa 19. októbra 2005

k návrhu na zabezpečenie plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva v Medzinárodnom menovom fonde
k návrhu na schválenie Regionálnej dohody o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách (Bazilej, 6. apríl 2000)
k návrhu účasti delegácie SR na Svetovom summite o informačnej spoločnosti (16. až 18. novembra 2005, Tunis)
k správe o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, za obdobie od 1. septembra 2002 do 8. apríla 2005
k návrhu na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu SR
k návrhu na vymenovanie JUDr. Vojtecha Podhorského do funkcie inšpektora Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2005
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o podpore a ochrane investícií
k návrhu na vysporiadanie záväzkov zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni a vloženie pohľadávky z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci na oddlženia zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní do základného imania spoločnosti Veriteľ, a. s.
k návrhu Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013 (1. verzia)
k návrhu vzorovej zakladateľskej listiny a vzorových stanov akciovej spoločnosti v pôsobnosti rezortu zdravotníctva
k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
k správe o príčinách a dopadoch lesných požiarov a o prijatých protipožiarnych opatreniach v 2. polroku 2005
k správe o formálnych oznámeniach podľa čl. 226 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva zaslaných Európskou komisiou Slovenskej republike
k návrhu cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy
k návrhu na zmeny personálneho obsadenia Rady vlády SR pre verejnú správu
k návrhu účasti delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na neformálnom zasadnutí Európskej rady v Londýne 27. októbra 2005
k návrhu na úhradu výdavkov na dočasné premostenie v úseku Parchovany - Božčice v okrese Trebišov, vynútené havarijnou situáciou na moste č. III/5536-4 na ceste č. III/5536
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k žalobám Európskeho spoločenstva a desiatich členských štátov proti spoločnostiam RJR Nabisco Inc. a spol. a Japan Tobacco Inc. a spol. za pašovanie cigariet a pranie špinavých peňazí - VYHRADENÉ