Zoznam uznesení zo dňa 15. februára 2006

k návrhu nariadenia vlády SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
k návrhu Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2015
k Programu odpadového hospodárstva SR
k návrhu Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2006
k návrhu na zmeny v zložení Legislatívnej rady vlády SR
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na ôsmom zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, 20. až 31. marca 2006, Curitiba, Brazília a na treťom stretnutí zmluvných strán Protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite, 13. až 17. marca 2006, Curitiba, Brazília
k návrhu na odvolanie Ing. Petra Stanka z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR
k návrhu na zrušenie úlohy B.4 uznesenia vlády SR č. 636 z 24. augusta 2005
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach
k návrhu zákona o veterinárnej starostlivosti
k návrhu zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 2062/2006 a 2109/2006 prijatých na 55. schôdzi Národnej rady SR
k správe o spôsobe riešenia problémov pri výkupe pozemkov v rámci realizácie významnej investície KIA a Hyundai Mobis
k organizácii prípravy SR na cvičenie krízového manažmentu NATO CMX 06, 1. až 7. marca 2006
k návrhu na finančné zabezpečenie Rámcového plánu opatrení pre prípad možnej pandémie chrípky v Slovenskej republike - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na odvolanie Ing. Jána Szöllösa z funkcie prednostu Obvodného úradu v Rožňave a na vymenovanie Ing. Attilu Kelecsényiho do tejto funkcie