Zoznam uznesení zo dňa 28. apríla 2004

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 607)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
k návrhu ďalšieho postupu projektu elektronickej výmeny informácií v trestnej agende medzi orgánmi činnými v trestnom konaní pre rok 2004
k správe o bilaterálnej pomoci členských krajín EÚ a Nórskeho kráľovstva Slovenskej republike v roku 2003
k Národnému programu oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2004
k návrhu na uskutočnenie medzinárodného seminára OSN k štandardizácii výcviku do mierových operácií OSN
k návrhu na zmenu v systemizácii v štátnej službe v rozpočtovej kapitole Ministerstva obrany SR na rok 2004, schválenej uznesením vlády SR č. 974/2003 a na zmenu limitu počtov profesionálnych vojakov a ostatných zamestnancov, schváleného pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva obrany SR uznesením vlády SR č. 967/2003
k návrhu stanoviska vlády SR voči obmedzeniam na voľný pohyb osôb na pracovné trhy členských štátov Európskej únie
k návrhu delegácie SR na 23. Svetový poštový kongres v Bukurešti
k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci december v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003
k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2004
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku
k správe o vyhodnotení vládnych materiálov vo vzťahu k rómskym komunitám za roky 2001 až 2003 (Základné tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít za rok 2003, Priority vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám za rok 2002 a Stratégia vlády SR na riešenie problémov rómskej komunity za rok 2001)
k vyhodnoteniu základných téz koncepcie politiky vlády v integrácii rómskych komunít za rok 2003 a Priority vlády SR v integrácii rómskych komunít na rok 2004
k analýze dopadu nelegálneho trhu s tabakom, tabakovými výrobkami, liehom a liehovinami
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach
k Vyhláseniu vlády Slovenskej republiky k vstupu Slovenska do Európskej únie
k návrhu Investičnej zmluvy medzi Univerzal Media Corporation /Slovakia/, s. r. o. a Slovenskou republikou - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na oslavách rozšírenia EÚ v Corku a Dubline (Írsko) 1. 5. 2004
k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej rady, Brusel, 25. a 26. marca 2004
k návrhu Národnej implementačnej stratégie Schengenského prechodného fondu a štatútu Riadiaceho výboru pre potreby koordinácie Schengenského prechodného fondu
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou Spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy
k návrhu na zmenu v systemizácii štátnych zamestnancov v štátnej službe v rozpočtovej kapitole Ministerstva životného prostredia SR na rok 2004, schválenej uznesením vlády SR č. 974/2003
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády a Plánu práce vlády SR na rok 2003
k návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpis
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
k správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2002/2003
k návrhu na vydanie štátnych dlhopisov Slovenskej republiky v sume najmenej 1 mld EUR v zahraničí za účelom krytia splátok istín štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2004
k návrhu na vymenovanie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2005 uzavretej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky