Zoznam uznesení zo dňa 3. marca 2004

k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 763/2004 a 782/2004 prijatých na 21. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR o pravidlách na hodnotenie doplnkových látok a niektorých kŕmnych surovín vo výžive zvierat
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 707/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov
k Finančnému memorandu ISPA pre rok 2003 pre projekt Modernizácia teplárne v Žiline
k Finančnému memorandu ISPA pre rok 2003 pre projekt Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV
k Finančnému memorandu ISPA pre rok 2003 pre projekt Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu v oblasti vodného sektora v Slovenskej republike
k návrhu na zrušenie rozhodnutia vlády SR o zachovaní majetkovej účasti štátu na podnikaní peňažného ústavu Slovenská sporiteľňa, a. s. a návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní peňažného ústavu Slovenská sporiteľňa, a.s.
k návrhu rezortných projektov spolupráce pre urýchlenú rekonštrukciu a rozvoj Iraku spolu s vyčíslením potrebných finančných prostriedkov na ich realizáciu
k správe o stave odškodnenia jednotlivých obetí komunistického systému
k správe o plnení rozvojového programu externej integračnej komunikačnej stratégie SR v členských krajinách EÚ v 2. polroku 2003
k návrhu mechanizmu na podporu rozvoja trhu s poľnohospodárskou pôdou
k návrhu na uzavretie Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát
k návrhu na zvýšenie nákladov stavby Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum – Obnova a revitalizácia historických budov Univerzitnej knižnice v Bratislave
k Stálej konferencii k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráceSlovenská republika a zahraniční Slováci(vykonávací projekt na rok 2004)
k Dňom zahraničných Slovákov v Slovenskej republike (vykonávací projekt na rok 2004)
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2004
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie
k správe o pripravenosti SR na čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov k 31. januáru 2004
k zastupovaniu SR pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev
k informácii o plnení bodov B.3 a B.4 uznesenia vlády SR č. 983 zo 14. októbra 2003 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov a návrhu systému predbežnej notifikácie všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernice pre účely povinného oznamovania Komisii Európskych spoločenstiev
k návrhu na účasť oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na mimoriadnom summite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky 8. marca 2004 v Prahe
k návrhu priebežného vyhodnotenia plnenia národnej politiky pre elektronické komunikácie
k návrhu na prijatie úspešných športovcov v roku 2003 predsedom vlády SR
k návrhu na vymenovanie MUDr. Jána Gajdoša do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu osobných údajov
k návrhu nominácie kandidáta Slovenskej republiky Júliusa Molnára za člena Európskeho dvora audítorov
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1023 z 29. októbra 2003 k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice SR
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 167 z 25. februára 2004 – k návrhu organizačno-technického zabezpečenie referenda v roku 2004
k pripravovanej informácii o očakávaných dividendách
návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesenia Národnej rady SR č. 793/2004 prijatého na 22. schôdzi Národnej rady SR