Zoznam uznesení zo dňa 4. júna 2008

k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 469/2007 prijatého na 11. schôdzi Národnej rady SR a uznesenia č. 641/2007 prijatého na 16. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2007 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení nariadenia vlády SR č. 171/2007 Z. z.
k návrhu vecného zámeru o ochrane práv spotrebiteľa na finančnom trhu
k správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2007
k Modernizačnému programu Slovensko 21
k správe o plnení programu prípravy a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 - 2010
k návrhu priebežného vyhodnotenia plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike za rok 2007
k správe o vyhľadávaní a prieskume rudných surovín
k druhej správe o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2008
k návrhu na zmenu a doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach v znení nariadenia vlády SR č. 579/2007 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o spolupráci pri odhaľovaní, objasňovaní a predchádzaní trestnej činnosti
k návrhu na účasť delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na summite predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny a prezidenta Francúzskej republiky Nicolasa Sarkozyho v Českej republike (Praha, 15. a 16. júna 2008)
k správe o priebehu a výsledkoch 4. posudzovania Národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, konaného 14. až 25. apríla 2008 vo Viedni