Zoznam uznesení zo dňa 3. septembra 2003

k návrhu na vymenovanie predsedu Rady vlády SR pre informatiku
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov (tlač 287)
k návrhu na súhlas s presunom finančných prostriedkov medzi programami v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra SR v roku 2003
k projektu transformácie Slovenskej správy ciest
k návrhu na zrušenie úloh z uznesení vlády SR za Ministerstvo hospodárstva SR, na ktoré nebude možné zabezpečiť rozpočtové krytie v roku 2004
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2003
k návrhu zásad novelizácie zákonov upravujúcich komory
k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Guatemalskej republiky, ktorí vstupujú na územie SR
k návrhu pozície SR k negociačnému mandátu EK k SPD 2 pre vyjednávanie SPD 2
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 109 z 13. februára 2003 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2003 na podporu preventívnych programov
k návrhu plánu účasti členov vlády SR a štátnych tajomníkov na zasadnutiach Rady Európskej únie počas predsedníctva Talianskej republiky v 2. polroku 2003
k prehodnoteniu rozdelenia štrukturálnych fondov EÚ na jednotlivé operačné programy
k návrhu na zmenu bodu B.5 uznesenia vlády SR č. 774 z 21. augusta 2003 k návrhu informačných aktivít vlády SR pre obyvateľov SR pred vstupom do Európskej únie
k návrhu ...- TAJNÉ
k návrhu...- TAJNÉ