Zoznam uznesení zo dňa 15. októbra 2008

k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2009 a rozpočtový výhľad na roky 2010 až 2012
k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2009
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2009 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na roky 2009 - 2011
k návrhu poslancov Národnej rady SR Vladimíra Mečiara, Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 758)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Vladimíra Jánoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 755)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Dušana Jarjabka a Mojmíra Mamojku na vydanie zákona o vyznamenaniach Slovenskej republiky (tlač 753)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Borisa Zalu a Oľgy Nachtmannovej na vydanie zákona o zásluhách Alexandra Dubčeka (tlač 721)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Ley Grečkovej a Jána Babiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 751)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov (tlač 754)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu legislatívneho zámeru zákona o stimuloch pre výskum a vývoj
k návrhu na ratifikáciu Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej
k návrhu stratégie energetickej bezpečnosti SR
k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov z rezervy vlády SRna ukončenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatkyNárodný dom v Martine
k návrhu synergickej a komplementárnej nadväznosti interregionálnej pomoci na operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s dôrazom na rozvoj regiónov Slovenska
k návrhu Priorít Slovenskej republiky na obdobie 18-mesačného predsedníctva Francúzska, Českej republiky a Švédska v Rade EÚ
k správe o priebehu a výsledkoch VIII. zasadnutia Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru z 19. až 22. júna 2008 vo Svidníku - Roztokách
Uznesenie
k návrhu účasti predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica na summite ASEM 7 v Pekingu 23. až 25. októbra 2008 a na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica vo Vietnamskej socialistickej republike 25. až 29. októbra 2008
k plánu realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2008 - 2010
k návrhu koncepcie geoparkov v SR
k návrhu koncepcie zmlúv medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR pre Ministerstvo vnútra SR na obstaranie technických prostriedkov a materiálneho vybavenia
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na IV. stretnutí Konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre niektoré nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode, Rím, Taliansko, 27. až 31. október 2008
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2008
k návrhu na určenie funkčného platu generálnemu riaditeľovi a námestníkovi generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch
k návrhu kandidatúry pre umiestnenie sídla Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky v Slovenskej republike