Zoznam uznesení zo dňa 25. apríla 2002

k rizikám v plnení príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a ostatných zložiek verejného rozpočtu na rok 2002
k návrhu na rozdelenie príjmov z privatizácie 49 % podielu majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
k návrhu doplnku k použitiu majetku Fondu národného majetku SR v roku 2002 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie úlohy C.24 uznesenia vlády SR č. 805 z 9. októbra 2000, prijatej k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001
k stavu realizácie budovania Priemyselného parku Záhorie
k výstavbe technickej infraštruktúry v obci Kechnec
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, riaditeľovi NBÚ, splnomocnencovi na ochranu osobných údajov v informačných systémoch a splnomocnenkyni vlády SR
k návrhu na určenie platových náležitostí generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry SR
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úvery pre Železnice Slovenskej republiky organizované bankami J. P. Morgan Securities Ltd., Tatra bankou, a.s. a Ľudovou bankou, a.s.
k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úver pre Železničnú spoločnosť, a. s. poskytnutý konzorciom bánk pozostávajúcim z Tatra banky, a. s., Citibank (Slovakia) a. s. a VÚB, a. s. pre zabezpečenie financovania úhrady straty za výkony poskytnuté na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v roku 2002
k návrhu na rozvoj technologickej infraštruktúry Slovenskej informačnej služby - VYHRADENÉ