Zoznam uznesení zo dňa 6. apríla 2005

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z.
k návrhu zákona o registrácii odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín do obehu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k správa o vytváraní podmienok na realizáciu projektov s privátnym partnerstvom
k návrhu systému podpory euroregionálnych aktivít na roky 2005 a 2006
k návrhu na zrušenie úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 245 z 31. marca 1998 bodu B.1 a B.2 a z uznesenia vlády SR č. 852 z 31. augusta 2004 bodu B.2 a B.3
k súhrnnej správe o realizácii Národného programu ochrany starších ľudí za rok 2004
k informácii z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády splatných v IV. štvrťroku 2004 v ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2005
k návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Uznesenie
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy, zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov
ku Koncepcii financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 až 2006
k správe o stave odsúhlasovania projektov v Európskej komisii, ktoré boli odsúhlasené vládou SR v roku 2004
k správe o stave prác na vypracovaní Národného strategického referenčného rámca na programovacie obdobie 2007 až 2013 (stav k 15. 3. 2005)
Nk návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
k návrhu na oddlženie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR k 31. decembru 2004 v rámci korporatizácie nemocníc
k návrhu na určenie platu prednostu krajského pozemkového úradu a riaditeľky obvodného pozemkového úradu
k analýze možnosti úpravy vyvlastňovacieho konania v prípadoch uskutočňovania stavieb, ktoré sú významnou investíciou