Zoznam uznesení zo dňa 19. januára 2005

k správe o priebehu a výsledkoch rokovania Európskej radyBrusel, 16. a 17. decembra 2004
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách prevádzkyschopnosti koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosti analógových televíznych prijímačov a digitálnych televíznych prijímačov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení nariadenia vlády SR č. 294/2002 Z. z.
k návrhu zakladateľských dokumentov pre založenie Národnej diaľničnejspoločnosti, a. s.
k návrhu pomoci Slovenskej republiky pri výcviku irackých bezpečnostných síl
k návrhu na bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k analýze výdavkov/nákladov správnych fondov zdravotných poisťovní z hľadiska ich použitia so zameraním na zvyšovanie hospodárnosti a systém odmeňovania zamestnancov jednotlivých poisťovní
k návrhu na odvolanie Ing. Ivana Korčoka z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu na zrušenie úloh č. 10 a 12 v mesiaci júni v Pláne práce vlády SR na rok 2004
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2005
k správe o vyhodnotení súčasného stavu ubytovacích kapacít ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody
k správe o vzniku a podstate sporu medzi Slovenskou republikou a Československou obchodnou bankou, a. s. a o rozhodnutí rozhodcovského tribunálu Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií (ICSID) vo Washingtone
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v Medzinárodnom menovom fonde a Európskej banke pre obnovu a rozvoj
k návrhu na začlenenie Implementačnej agentúry Slovenskej správy ciest do Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a zmenu systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej službe
k správe o súčasnom stave sociálno-ekonomickej úrovne v jednotlivých regiónoch Slovenska a pripravovaných opatreniach na odstraňovanie sociálno-ekonomických rozdielov v jednotlivých regiónoch do konca volebného obdobia
k návrhu dlhodobej koncepcie bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a modelu jej financovania
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1428/2005 prijatého na 36. schôdzi Národnej rady SR