Zoznam uznesení zo dňa 7. decembra 2005

k vyhodnoteniu stavu čerpania prostriedkov a stavu realizácie projektov v rámci Schengenského prechodného fondu
k návrhu na určenie počtu funkcií na dočasné vyčlenenie 14 profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky na plnenie úloh pri príprave na obranu Slovenskej republiky na úseku koordinácie vojenskej letovej prevádzky s civilnou letovou prevádzkou v štátnom podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky
k analýze zvýšenia účinnosti ochrany práv detí
k návrhu na stanovenie počtu lôžok v rozšírenom lôžkovom fonde SR
k návrhu na zrušenie úlohy C.1 z uznesenia vlády SR č. 844 z 26. októbra 2005 k návrhu zákona o perzistentných organických látkach a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2005
k návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2006
k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 13. výročia vzniku Slovenskej republiky
k správe o boji proti prejavom násilia, intolerancie a extrémizmu v Slovenskej republike
k návrhu na riešenie zintenzívnenia konaní o stave obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 15. a 16. 12. 2005
k návrhu na určenie odmeny podpredsedom ústredných orgánov štátnej správy, predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu, predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, predsedovi, podpredsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, podpredsedovi Poštového regulačného úradu a splnomocnencom vlády SR za II. polrok 2005
k návrhu na určenie odmeny generálnemu riaditeľovi Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za II. polrok 2005
k návrhu na zmenu Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
k návrhu na zrušenie úlohy B.5 a zmenu úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 309 z 27. apríla 2005 k zhodnoteniu systému pripomienkového konania a návrhom na jeho zlepšenie
k návrhu na odvolanie MUDr. Alexandry Novotnej, PhD. z funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na poskytnutie dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov súkromným vysokým školám
k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 949 z 30. novembra 2005 k návrhu Konvergenčného programu Slovenska na roky 2005 - 2010
k návrhu na zmenu účinnosti vládneho návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
k informácii o ďalších možnostiach využitia potenciálu rozvíjajúceho sa automobilového priemyslu a jeho vplyve na zamestnanosť a verejné financie