Zoznam uznesení zo dňa 14. februára 2007

k návrhu poslancov Národnej rady SR Jána Podmanického a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. (tlač 187)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení
k návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2007
k návrhu Koncepcie kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike a spôsobu jej ochrany a obrany
k návrhu účasti delegácie SR na diplomatickej konferencii k prijatiu protokolu o osobitostiach železničného mobilného parku k dohovoru o medzinárodných zaisťovacích právach na mobilné zariadenia konanej v Luxemburskom veľkovojvodstve 12. až 23. februára 2007
k návrhu analýzy východísk a praktických možností vytvorenia jednotného informačného systému na sledovanie legislatívneho procesu
k návrhu smernice pre obrannú politiku SR na roky 2008 - 2013
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi obrany SR
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom na Ukrajine 25. a 26. 2. 2007
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2007
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica vo Veľkej socialistickej ľudovej líbyjskej arabskej džamahíriji 20. až 22. februára 2007
k návrhu na vymenovanie člena rady správcov Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
k správe z kontroly stavu zabezpečenia ochrany a obrany objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v stave bezpečnosti a v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu
k správe o priebehu a výsledkoch summitu hláv štátov a vlád členských krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy v Rige 28. a 29. novembra 2006