Zoznam uznesení zo dňa 6. novembra 2002

k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene článku 38 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie, podpísanej v Prahe 29. októbra 1992
k návrhu na aktualizovanie a upresnenie kompetencií podpredsedu vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny v oblasti európskej integrácie
k finančnému memorandu ISPA pre rok 2002 pre projekt Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava – Piešťany na Slovensku
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Odborná pomoc pre prípravu dopravných projektov
k návrhu na uplatnenie systému plánovania, programovania a rozpočtovania v rozpočte kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR až na rok 2004 v plnej programovej štruktúre
k návrhu na zaradenie príspevkovej organizácie Výskumný ústav spojov so sídlom v Banskej Bystrici do zoznamu organizácií určených na transformáciu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
k aktualizovanému akčnému plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre roky 2003 - 2010
k harmonogramu opatrení týkajúcich sa uvoľnenia finančných prostriedkov na zvýšenie počtu strážcov ochrany prírody
k návrhu zásad vlády SR na zriaďovanie a činnosť osobitných (rozkladových) komisií
k návrhu na preklasifikovanie programu č. 00E Pro Slovakia Ministerstva kultúry SR na medzirezortný program a vytvorenie podprogramov
k návrhu na zrušenie úlohy C.1 z uznesenia vlády SR č. 55 z 24. januára 2001
k návrhu Kolektívnej dohody v štátnej službe na rok 2003
k návrhu štatútu Protimonopolného úradu SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2002
k dodatku návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách
k návrhu na uzavretie Dohody o prístupe Chorvátskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
k návrhu na poskytnutie podpory na rekonštrukciu príjazdových komunikácií k priemyselnému areálu firmy Samsung Elektronics Slovakia spol. s r. o. v meste Galanta
k finančnému memorandu Horizontálny program na prípravu kandidátskych krajín na Rozšírenú decentralizáciu (EDIS) v spravovaní predvstupových prostriedkov na Slovensku, na uplatňovanie EDIS, vrátane zhodnotenia nedostatkov, prípravy EDIS a zhodnotenia súladu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov SR v medzinárodných finančných inštitúciách
k správe o plnení štátneho rozpočtu SR za I. až III. štvrťrok 2002
k návrhu koordinovaného postupu pri poskytovaní humanitárnej pomoci Slovenskou republikou s dôrazom na realizáciu priorít zahraničnej politiky vlády SR
k návrhu rokovacieho poriadku výboru pre civilné núdzové plánovanie
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 8. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1145 z 23. októbra 2002 k návrhu na odvolanie zástupcov štátu a zástupcu zamestnávateľov z funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu do Poľskej republiky 7. a 8. novembra 2002
k návrhu štatútu Porady ekonomických ministrov vlády SR a návrh na vymenovanie členov Porady ekonomických ministrov vlády SR
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1096 z 9. októbra 2002 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity – VI. časť
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1094 z 25. septembra 2002 k návrhu na povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR do vyšších generálskych hodností a na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR a vojakov v zálohe do generálskych hodností - DôVERNÉ