Zoznam uznesení zo dňa 28. marca 2007

k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc a rámcových rozhodnutí
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Malackách
k návrhu na prevod správy nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR do správy Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k návrhu na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva kultúry SR podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a v súlade s bodom A.2 uznesenia vlády SR č. 86 z 31. januára 2007
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Dostavba a prestavba budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici
k návrhu na úpravu platových náležitostí podpredsedovi Úradu priemyselného vlastníctva SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k správe o výsledkoch kontrol stavu ochrany utajovaných skutočností a o zistených nedostatkoch v orgánoch štátnej správy
k návrhu aktualizovaného systému podpory Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
k návrhu koncepcie ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva v krízových situáciách
k návrhu na vymenovanie členky Dozornej komisie Slovenského rozhlasu a člena Dozornej komisie Slovenskej televízie
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov Obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Humennom a vo Vranove nad Topľou
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2007
k návrhu kandidátov na vymenovanie členov Rady pre reguláciu
k návrhu na vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k návrhu na udelenie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža III. triedy - VYHRADENÉ