Zoznam uznesení zo dňa 10. apríla 2003

k návrhu na prístup SR k Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2003
k návrhu na uzavretie Zmluvy o pristúpení k Európskej únii
k návrhu na poskytnutie nenávratného finančného príspevku z rezervného fondu Slovenského pozemkového fondu a na súhlas s presunom finančných prostriedkov medzi programami v rozpočte kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR v roku 2003 v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov na riešenie situácie odbytových problémov v agrosektore (IPA)
k návrhu nového znenia prílohy č. 1 kritérií na realizáciu Programu pomoci de minimis na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti
k návrhu celkových početných stavov vojenskej spravodajskej služby v čase vojny a vojnového stavu